Privacy- en cookieverklaring

Keizer Rugpoli gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het leveren van goede zorg. Hiervoor wordt een digitaal NAW dossier aangemaakt en bijgehouden voor de financiële administratie en het afsprakenregister. In het handgeschreven medisch dossier worden onder andere gegevens bijgehouden over uw gezondheid, uitgevoerde onderzoeken, behandelingen, identificatiegegevens, en andere gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede hulpverlening. Het bijhouden van een medisch dossier is een verplichting vanuit de WGBO.

Overige doelen. Uw gegevens kunnen anoniem worden gebruikt voor zorginhoudelijke kwaliteitscontroles en intercollegiaal overleg m.b.t. uw behandeling. Dit is bepaald in de WGBO. Uw gegevens worden eventueel gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek (patiëntervaringen en uitkomst van zorg). Dit is bepaald in de AVG.

Indien Keizer Rugpoli uw gegevens gebruikt voor andere doelen dan hierboven beschreven, dan wordt eerst schriftelijk toestemming gevraagd. Deze toestemming mag u vanzelfsprekend ook weer intrekken.

Informatieplicht van patiënt

Vanuit de WGBO wordt van patiënten verwacht dat zij hun zorgverlener goed, eerlijk en volledig op de hoogte stellen van de klachten waarvoor zij willen worden behandeld. Alleen op basis van juiste informatie kunnen uw behandelaars een diagnose stellen en op basis daarvan goede zorg verlenen.

Uitwisseling van uw gegevens

Keizer Rugpoli kan medische gegevens opvragen bij uw huisarts of medisch specialist, vanzelfsprekend met uw toestemming, indien deze gegevens van belang kunnen zijn voor uw behandeling bij ons. Keizer Rugpoli kan ook gegevens met betrekking tot uw behandeling overdragen aan uw huisarts of medisch specialist, indien u dat wenst. Dit is ook het geval indien u in overleg door ons wordt doorverwezen naar een andere zorginstelling. Voor elke andere uitwisseling van uw medische gegevens met andere organisaties (binnen of buiten de Europese Unie), moet u altijd eerst schriftelijke toestemming geven.

Geheimhouding

De artsen van Keizer Rugpoli zijn gebonden aan het medisch beroepsgeheim. Dit houdt in dat zij zonder uw toestemming uw medische geschiedenis niet mogen bespreken met niet medici. De artsen van Keizer Rugpoli mogen uw klachtenbeeld wel bespreken met collega’s indien dit nodig is voor goede zorg. Het overige personeel van Keizer Rugpoli heeft een contractueel vastgelegde geheimhoudingsplicht.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Keizer Rugpoli, de behandelaars en het ondersteunend personeel zorgen er voor dat uw persoonsgegevens veilig in een digitale omgeving of in een afgesloten ruimte worden opgeslagen. Voor de beveiliging van uw persoonsgegevens zijn passende maatregelen genomen die voldoen aan de huidige wet- en regelgeving. U kunt hierbij onder andere denken aan versleuteling van gegevens, wachtwoord- en toegangsbeheer, bewustwording, en het naleven van het gegevensbeschermingsbeleid. Mocht er toch wat misgaan met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld als uw gegevens inzichtelijk zijn geweest voor een andere persoon, of dat uw gegevens verloren zijn gegaan), dan wordt gesproken van een datalek. Indien de inbreuk op uw privacy een risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden, dan melden wij de inbreuk aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien de inbreuk een hoog risico inhoudt voor u, dan wordt ook u geïnformeerd hierover.

Bewaartermijnen

De wettelijke bewaartermijn voor uw medisch dossier is 15 jaar vanaf de laatste behandeling. Ook Keizer Rugpoli bewaart uw persoonsgegevens en medisch dossier gedurende deze periode. Indien deze periode voor u voorbij is, kunt u ons vragen de gegevens te vernietigen of op te sturen.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Met betrekking tot uw persoonsgegevens heeft u bepaalde rechten. Deze zijn vastgelegd in Europese wetgeving. Om beroep te doen op één van uw rechten, kunt u een verzoek indienen bij Keizer Rugpoli. U ontvangt dan binnen een maand een reactie, waarin u kunt lezen in welke hoedanigheid gehoor is gegeven aan uw verzoek. Dit verzoek kunt indienen per post of e-mail via de contactgegevens onderaan deze verklaring.

Recht op inzage: U heeft het recht op inzage van uw eigen persoonsgegevens.

Recht op correctie/aanvulling: Indien u merkt dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, dan kunt u ons hierop wijzen. Wij nemen dan maatregelen om deze gegevens te corrigeren en aan te vullen.

Recht op verwijdering: U heeft het recht om (een deel van) uw gegevens te laten verwijderen.

Recht op overdraagbaarheid: U heeft het recht om uw eigen gegevens te ontvangen, die bij Keizer Rugpoli worden verwerkt en door u zelf zijn verstrekt.

Indien u wilt dat uw gegevens worden overgedragen aan een andere zorginstelling, dan kunt u dit aangeven in uw verzoek.

Recht op beperking van het gebruik van uw gegevens: In sommige situaties heeft u recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit kan het geval zijn als gegevens mogelijk onjuist zijn, de verwerking niet rechtmatig is, niet meer nodig zijn, of als u bezwaar maakt tegen de verwerking.

Recht op bezwaar: U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, indien de verwerking gebaseerd is op basis van een publieke taak of gerechtvaardigd belang. Dit is bij Keizer Rugpoli niet van toepassing.

Kosten

Er zijn in principe geen kosten verbonden aan het verzoek dat u indient. Dit is alleen het geval als het verzoek ongegrond of buitensporig is. Als dat van toepassing is, mogen wij uw verzoek ook weigeren.

Contactgegevens

Indien u vragen heeft over uw privacyrechten of een verzoek wilt indienen, kunt u contact opnemen met Keizer Rugpoli .

Autoriteit Persoonsgegevens

Als u niet tevreden bent over de wijze waarop Keizer Rugpoli met uw persoonsgegevens omgaat, verzoeken wij u eerst contact met ons op te nemen. Indien we er samen niet uitkomen, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Keizer Rugpoli
Adres: Botter 44-07, 8243JE Lelystad
E-mail: info@rugzorg.nl
Telefoon: +31 320 252323